CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

CEİD Proje Asistanı arıyor

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında doğrudan hibe olarak desteklenen, CEİD tarafından uygulanan, Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesinde çalışan arkadaşımızın başka uzmanlık görevine başlaması ile boşalacak proje asistanlık (PA) pozisyonu için ekibimize yeni iş arkadaşı arıyoruz.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini (TCE) İzleme Projesi (www.ceidizleme.org), cinsiyet odaklı sivil toplum örgütleri, hak temelli izleme yapan örgütler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurumları ve taşra teşkilatları, valilikler ve belediyelerin hedef grubunu oluşturduğu bir proje. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 7 ilde uygulanmakta olup, Şubat 2019’a kadar devam edecektir.

TCE İzleme Proje cinsiyet odaklı çalışan sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak,  hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak ve cinsiyet eşitliği politikalarının uygulamasını izlemekle görevli kamu kurumlarının bu faaliyetlerine destek olmak amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Ankara ofisinde beş kişilik bir ekip, her ilde bir yerel koordinatör, alanlarında deneyimli akademisyen ve uzmanlarla birlikte 10 tematik alanda çalışmalar yürütmekteyiz.

İş Tanımı

Proje ekibi ve yöneticisi ile 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışacak, dijital okur yazarlığı ileri derecede, veri ve bilgi sistemleri konusunda bilgili ve öğrenmeye açık, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda deneyimli,  proje içerik ve organizasyonunu birlikte değerlendirerek bütünlüklü katkı verebilecek, analitik ve pratik düşünce ile yaratıcı olabilen, projenin pürüzsüz yürüyebilmesini sağlayacak ekip üyesi olması beklenen proje asistanının

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Projenin, Proje idare yazılım (project management software) sistemine geçirilmesinde temel rol oynamak
 • Kısa bildiri, konuşma ve sunum materyali ve yazışma hazırlamak
 • Proje Yöneticisi ve İdari ve Mali İşler Koordinatörü ile birlikte projeye ait dosyalama ve arşivleme sistemini uygulamaya geçirmek, arşivin güncellenmesini sağlamak ve ofis içi ve dışı evrak, yazışmaların dosyalama ve takip işlerini yapmak
 • Proje toplantılarının hazırlık sürecine destek vermek, katılımcıları bilgilendirmek
 • Proje toplantı notlarını hazırlamak ve ilgili kişilere iletmek
 • Proje organizasyonlarının yönetiminde İletişim ve Görünürlük Koordinatörü’ne destek sağlamak
 • Proje Politika ve Savunuculuk Koordinatörüne proje uygulama illerine ilişkin verilerin, kurumlar tarafından üretilen belgelerin derlenmesinde destek olmak
 • Proje illerinde uygulanan etkinlik, faaliyet ve toplantılara ilişkin destekleyici belgeleri takip etmek, bu konuda yerel koordinatör ve konu uzmanlarıyla iletişim halinde olmak
 • Proje ofisine ve kullanımına ilişkin ihtiyaçları tespit etmek, ofis ve projenin satın alım ve teklif alma süreçlerinde İdari Koordinatör’e destek olmak
 • Yönetim kurulu ve proje yöneticisi tarafından talep edilen, proje ile ilgili konularda CEID çalışmalarında, PA yetki alanı ile ilgili görevleri yerine getirmek

Nitelikler:

 • Mükemmel organizasyon
 • Zamanında ve sonuç odaklı çalışma alışkanlığı, öncelik belirleme kararlılığı
 • Sakin, kontrollü ve çok yönlü problemlerle karşı karşıyayken de çözüm üretebilme
 • Araştırıp öğrenme konusunda kişisel inisiyatif alabilme
 • Kişisel öğrenme, geliştirme ve yeni kazandığı becerileri uygulama motivasyonu yükseklik

Profil

 • Bilgi, Belge, Teknoloji Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Sosyal Bilimler, veya İstatistik lisans derecesi
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında tercihen sivil toplum ve/veya akademik deneyim
 • AB proje deneyimi
 • Birincil olarak İngilizce okuduğunu çok iyi anlama, ve tercihen İngilizce yazma ve konuşma deneyimi
 • İleri düzeyde bilgisayar kullanımı (Microsoft Office programları [Excell, PowerPoint vb.])
 • Online araç kullanımında deneyim

Daha önce bu pozisyona başvuru yapmış olan adaylar arasında tekrar başvurusu istenenler ile iletişim kurulacaktır.

Sayfanın sonunda yer alan özgeçmiş formatını doldurarak üç referans isim ve iletişim bilgilerini ve başvuru formunu en geç 02 Şubat 2018 tarihine kadar [email protected] adresine gönderiniz.

 

 

          CV                          Başvuru Formu

CEİD