CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında doğrudan hibe olarak desteklenen Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi 1 Mart 2017 tarihi itibariyle CEİD tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini (TCE) İzleme Projesinin hedef grubunu cinsiyet odaklı sivil toplum örgütleri, hak temelli izleme yapan örgütler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurumları ve taşra teşkilatları, valilikler ve belediyeler oluşturmaktadır. Proje Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 7 ilde uygulanmaktadır.

TCE İzleme Projesi tam da bu ihtiyaç üzerinden, cinsiyet odaklı sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak,  hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak ve cinsiyet eşitliği politikalarının uygulamasını izlemekle görevli kamu kurumlarının bu faaliyetlerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Projenin Amaçları

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme faaliyetlerinin bilimsel temellere dayanarak yapılmasına destek olmak, bu amaçla izleme göstergeleri geliştirmek
 • Toplumsal cinsiyet temelli örgütlerin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak
 • Hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının uygulamasını izlemekle görevli kamu kurumlarının bu faaliyetlerine destek olmak
 • Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Projenin Paydaşları ve Hedef Grupları

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Valilikler
 • Belediyeler
 • Toplumsal cinsiyet temelli örgütler
 • Hak temelli izleme yapan örgütler

Neden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Projesi?

 • Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumunu uluslararası norm ve standartlara uygun bir biçimde ortaya koyan kaynakların/raporların yetersiz olması
 • Hem merkez hem de yerel düzeyde uygulanan kamu politikalarının ve kurumsal hizmetlerin toplumsal cinsiyete duyarlılığını ölçen, değerlendiren ve izleyen göstergelerin azlığı
 • Uygulayıcıların (kamu kurumlarının) ve STK'ların izleme kapasitelerinin yetersiz olması

 

Proje Künyesi

Proje Adı: Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi

Kısa Adı: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Projesi

Yararlanıcı Kurum: Avrupa Birliği Bakanlığı

Yürütücü Kuruluş: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

Fon Sağlayıcı: Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Bütçe: 1 milyon 628 bin Avro

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Pilot İller: Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Trabzon

Proje Süresi: 24 ay (1 Mart 2017 - 28 Şubat 2019)


CEİD