CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709) TBMM
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kanunu (6701) TBMM Başkanlığı 2016
Çocuk Koruma Kanunu (5395)
Belediye Kanunu (5393) 2005
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (5840) 2009
İş Kanunu (4857) 2003
Türk Medeni Kanunu (4721) 2001
Türk Ceza Kanunu (5237) 2004
Milli Eğitim Temel Kanunu (1739)
İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222)
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK 652)
Yükseköğretim Kanunu (2547)
Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri Bütçesi
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (4817)
İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Mevzuat Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği Ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (4755) TBMM Başkanlığı 2002
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın Ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına Ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (4804) 2003
Cumhuriyet Senatosu: Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşme (322) TBMM
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (6458) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2013
Pasaport Kanunu (5682) TBMM Başkanlığı 1950
Türk Vatandaşlığı Kanunu TBMM Başkanlığı 2003
Engelliler Hakkında Kanun (5378)
İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6715)
SHÇEK Kanunu / Sosyal Hizmetler Kanunu (2828)
KSGM’nin Kurulmasına Dair Kanun (3670)
Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320)
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Usullerine Dair Kanun (4787)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kanunu (KHK 633)
Ailenin Korunmasına Dair Kanun (6284)
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu (6332)
Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (6328)
Aile Hekimliği Kanunu (5258) 2004
Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (2827) 1983
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK 663) 2011
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun (224) 1961
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359) 1987
Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219) 1928
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1593) 1930
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (298) 1961
Milletvekili Seçimi Kanunu (2839) 1983
Siyasi Partiler Kanunu (2820) 1983
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (6271) 2012
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak. Kanun (2972) 1984
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (3376) 1987
İl Özel İdaresi Kanunu (5302) 2005
Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216) 2004
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu (6253) 2011
Devlet Memurları Kanunu (657) 1965
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (KHK 633) 2011
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (5251) 2004
Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (7062) 2017
İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (3152) 1985
Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK (217) 1984
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin Yönetmeliği 2007
MEB Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 2007
MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 2010
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 2017
MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 2014
MEB Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 2012
29656 Sayılı İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik TBMM Başkanlığı 2016
Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik TBMM Başkanlığı 2012
Kara Ulaştırma Yönetmeliği TBMM Başkanlığı 2004
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik TBMM Başkanlığı 2016
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik TBMM Başkanlığı 2016
Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü TBMM Başkanlığı 1961
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
4320 sayılı Kanuna ilişkin Yönetmelik
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik md 13
Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
ŞÖNİM Hakkında Yönetmelik, 2016
Hasta Hakları Yönetmeliği 1998
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları UNICEF 2015
ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
YÖK Tutum Belgesi 2015
MEB Kalite çerçevesi 2014
ASBP ile YÖK Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü 2012
Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Yönergesi
Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Başbakanlık Genelgesi
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi
Adalet Bakanlığı 35 sayılı Genelge
2007/6 sayılı İçişleri Bakanlığı EGM Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Konulu Genelgesi
Alo 183, Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı 183 Hattı Genelgesi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 18 nolu genelgesi 2011
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013 ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2008
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010 T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2007
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2012
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2016
2015-2019 Stratejik Planı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2015
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Kalkınma Bakanlığı 2013
Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (TOCEP)
TÜİK Stratejik Planı 2017-2021
Adana Büyükşehir Belediyesi 2015 - 2019 Stratejik Planı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019
Kars Büyükşehir Belediyesi 2017 Stratejik Planı
2015-2019 Stratejik Planı İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015
Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı Milli Eğitim Bakanlığı
KEP İl Eylem Planları Milli Eğitim Bakanlığı
MEB 2017 Performans Programı
Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Programı
Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)
2. Ulusal Eylem Planı (İnsan Ticareti ile Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi) Emniyet Genel Müdürlüğü 2009
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2012 Stratejik Plan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017
2013-2017 Stratejik Plan İŞKUR 2012
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ÇSGB 2017
T.C. Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2015-2019 Adalet Bakanlığı 2015
T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı 2003
T.C. 60. Hükümet Programı Eylem Planı 2008
Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2007
2009-2013 Stratejik Plan T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2009
Stratejik Planı 2014-2018 T.C. Kalkınma Bakanlığı 2014
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2014
T.C. Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017 T.C. Sağlık Bakanlığı 2012
Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2007-2011) 2007
Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2010-2014) Adana Büyükşehir Belediyesi 2010
Stratejik Planı (2015-2019) Adana Büyükşehir Belediyesi 2015
Stratejik Plan 2015-2019 Ankara Büyükşehir Belediyesi 2014
Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planları 2015 - 2019 2015
Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1963
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1967
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973-1977 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1972
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1979
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1989
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1995
Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2000
Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2006
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2015
Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012- 2016) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012
Stratejik Plan (2013-2017) T.C. Sağlık Bakanlığı 2012
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejiler ve Eylem Planı (2005-2015) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2005
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Ana Rapor ASPB-HÜNEE 2014
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor ASPB-HÜNEE 2014
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Ana Rapor KSGM-HÜNEE 2009
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Özet Rapor KSGM-HÜNEE 2009
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Basın Bülteni KSGM-HÜNEE 2009
Domestic Violence Against Women Main Report KSGM HÜNEE 2009
Domestic Violence Against Women Summary Report KSGM HÜNEE 2009
Domestic Violence against Women Press Release KSGM-HÜNEE 2009
Domestic Violence Against Women Main Report ASPB HÜNEE 2014
Domestic Violence Against Women Summary Report ASPB HÜNEE 2014
CEDAW 2. ve 3. Birleştirilmiş Türkiye Raporu 1993
CEDAW State Report 2-3 Turkey 1993
CEDAW 4. ve 5. Birleştirilmiş Türkiye Raporu 2003
CEDAW State Report 4-5 Turkey 2003
CEDAW 6. Turkiye Raporu 2008
CEDAW State Report 6 Turkey 2008
6. Ülke Raporuna İlişkin CEDAW Komitesi Nihai Yorumları 2010
CEDAW Ara Dönem Raporu 2012
CEDAW Interim Report 2012
CEDAW Committee Comments on Interim Report 2013
CEDAW Ara Rapor Mektup Cevap Son Versiyon 2013
CEDAW Interim Report Letter Answer Final Version 2013
CEDAW 7. Türkiye Raporu 2014
CEDAW 7th Country Report Turkey 2014
CEDAW 7. Ülke Raporu Ek1 2014
CEDAW 7. Ülke Raporu Ek2 2014
CEDAW 7. Ülke Raporu Sorular 2014
CEDAW Questions 7th Country Report 2014
CEDAW 7. Ülke Raporu Yanıtlar 2014
CEDAW 7th Country Report List of Issues 2014
Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Konulu Komisyon Raporu KEFEK-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2015-2019 2015
Şehir İçi Yollar Otobüs Durakları Yer Seçimi Kuralları TSE 2014
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2015
Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı RTÜK 2007
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Faaliyet Raporu 2016 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2016
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2017
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2016 Yılı Faaliyet Raporu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2016
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2015 Faaliyet Raporu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2015
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2014 Faaliyet Raporu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2014
MEB 2017 bütçesi
Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması T. C. Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporu
KEFEK 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu 2015 KEFEK
Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Rapor KEFEK 2009
Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması Ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu KEFEK 2013
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu KEFEK 2014
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Raporu Mazlum, S.C. ve Gündoğan A.C. TC Kalkınma Bakanlığı& Escarus 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) Araştırma Sonuçları
Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı, Okul Terk Sebepleri Ve Örgün Eğitim Dışında Kalan Çocuklar Politika Önerileri Raporu 2013
Kız Çocuklarının Eğitimi Projlerinin (KEP) Araştırma Sonuçları
Yabancıların Çalışma İzinleri. 2015 Yılı Raporu ÇSGB 2015
2017-2021 Stratejik Plan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi GM
Yıllık Göç Raporu İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi GM 2016
Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993
Türkiye’de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına Olan Talebin İncelenmesi Ayata, A., Acar, F., Rittersberger-Tılıç, H., Beşpınar, F.U., Çelik, K. İçişleri Bakanlığı 2008
Yabancıların Çalışma İzinleri: 2015 Yılı Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2015
Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey Erder, S. and Kaşka, S. IOM 2003
2016 Türkiye Göç Raporu GİGM 2016
Orta Vadeli Program 2011-2013 Kalkınma Bakanlığı
Türkiye’de İnsan Ticareti Mağduru Tespit Süreçlerinin Değerlendirilmesi Sever, M. Demir, O. Ö. ve Kahya, Y. IOM 2012
Türkiye’ye Düzensiz Emek Göçü ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasındaki Durumları Toksöz, G., Erdoğdu, S. ve Kaşka, S. IOM 2012
Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı Yenidünya, C. A. v.d. Adalet Bakanlığı ve IOM 2009
Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları Aile Araştırma Kurumu 1995
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2009
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2015
Onuncu Kalkınma Planı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Raporu Kalkınma Bakanlığı 2013
Sağlık Bakanlığı İstatistikleri
Onuncu Kalkınma Planı Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Raporu Akın, A Kalkınma Bakanlığı 2013
Avrupa Birliği ve Türkiye: Kadınlar için Birlikte Avrupa Delegasyonu 2016
Avrupa Ülkeleri Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Eşitliği ile İlgili Düzenlemeler Eroğlu, F Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi 2011
Yakın Dönem Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Eşitliği ile İlgili Düzenlemeler Arjantin, Güney Afrika, Kenya, Kolombiya, Paraguay, Ruanda, Uganda Eroğlu, F Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi 2012
EU-Turkey: In Istanbul on women’s rights and gender equality European Commission 2013
Gender Equality In Turkey Müftüler-Baç, M European Parliamentary Research Service 2012
AB ve Türkiye’de Kadınların Hakları ve Rolü Olsson, J. & Onanç, G Avrupa Birliği 2010
Türk Parlamento Tarihinde Kadın Parlamenterler TBMM 2009
Kadın Hakları ve Ombudsmanlık Kamu Denetçiliği Kurumu 2017
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Parlamento İhtiyaç Analizi Çalıştayı ve Öz Değerlendirme Uygulaması KEFEK-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 2012
Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi Toksöz G., Dedeoğlu S. , Kaya Bahçe S., Memiş E. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014
Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu Diyanet İşleri Başkanlığı 2017
Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu Diyanet İşleri Başkanlığı 2016
Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları Diyanet İşleri Başkanlığı 2015
Türkiye’de Dini Hayat Araştırması Diyanet İşleri Başkanlığı 2014
Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu TBMM 2016
Kadının Güçlenmesi Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2023 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2018
Avrupa Ülkeleri Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Eşitliği ile İlgili Düzenlemeler Eroğlu, F. TBMM Araşturma Merkezi 2011
CEDAW Ara Rapora Iliskin Komite Degerlendirmesi 2013
Mor Çatı 6284 Kanun Uygulamaları Izleme Raporu Mor Cati 2014
IHD Dogu ve Guneydogu Bolgesi Kadin Katliamlari ve Kadina Yonelik Siddet Raporu İHD 2012
IHD Dogu ve Guneydogu Bolgesi Kadin Katliamlari ve Kadina Yonelik Siddet Raporu İHD 2013
TUSEV Awid Forum Vaka Analizi TÜSEV 2013
TUSEV Benim Bedenim Vaka Analizi TÜSEV 2013
CEDAW 7th NGO Shadow Report CEDAW Türkiye Komitesi 2016
CEDAW 7th NGO Shadow Report (focused on headscarf) CPRER Turkey CEDAW Türkiye Komitesi 2010
Federation of Women Associations CEDAW Report -WAT_Turkey46 Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
KADEM CEDAW Gölge Raporu KADEM 2016
C20 Toplumsal Cinsiyet Esitligi Arka Plan Metni C20 2015
81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2014 Demirdirek, H., Şener, Ü. TEPAV 2014
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması TEPAV-Kadın Dostu Kentler Projesi 2014
Nisan 2010 - Aralık 2011 Mor Çatı İzleme Raporu Mor Çatı 2011
2013 KEIG Türkiye'de Kadın Emeği ve Istihdam 12 Il Degerlendirmesi KEİG 2013
2013 KEIG Türkiye'de Kadın Emeği ve Istihdami Politika Metni KEİG 2013
ERG 2011 Egitim Izleme Raporu ERG 2011
ERG 2013 Egitim Izleme Raporu Basin Dosyasi ERG 2013
Türkiye'de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım ERG & AÇEV 2017
Türkiye'de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri Egitim Reformu Girişimi 2009
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Egitim Reformu Girişimi & Çelikel Eğitim Vakfı & Friedrich-Ebert-Stiftung 2015
Haritalama Çalışması Raporu Eryılmaz, Dilek, S., Karan, U İstanbul Bilgi Üniversitesi 2010
Türkiye’de Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu Güner, U., Kalkan, P., Öz, Y. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2011
Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset S. Sancar, M. Tan, Y. Ecevit TÜSİAD 2000
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 2013
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması İzleme Modeli Kurtoğlu, A. , Bayrakçeken, G., Ülker, G CEİD 2014
81 il için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2016 TEPAV 2016
Belediyelerde Kadın, Kadınlar için Belediye TESEV 2017
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri S. Sancar, M. Tan, Y. Ecevit, S. Acuner TÜSİAD ve KAGİDER 2008
Türkiye’de Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu Alp, S. ve Taştan, N 2011
Birleşmiş Milletler’de Kadının İnsan Hakları Ve Türkiye’nin Taahhütleri Anıl, E Kadının İnsan Hakları Projesi 2001
Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi Ataman, H İnsan Hakları Gündemi Derneği 2008
Toplumsal Cinsiyet Bağımsız, Güçlü, Dönüşen Bir Sivil Hareket Olarak Kadın Hareketi Ayman, Z. STGM 2011
Eğitim İzleme Raporu 2013 ERG 2014
Karma Eğitim Dosyası, Eğitime Bakış Eğitim-Bir-Sen 2012
BMT-KAAĞ Kadın Akademisyenler Ağı Projesi Raporu Sağlamer, et al Cenkler Matbaacılık 2013
2015 LGBTİ’lerin Hukuk Ve Adalete Erişimi Raporu SPoD 2015
Ayrımcılık Yasağı Ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Raporu KAOS-GL 2017
Eğitim-Sen 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu Eğitim-Sen 2017
ERG Eğitim İzleme Raporu 2016-2017 ERG 2017
2017 Eğitim Değerlendirme Raporu TEDMEM 2017
İHD Raporları İHD
Eğitime Bakış: 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu Eğitim-Bir-Sen 2017
Yükseköğretime Bakış: 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu Eğitim-Bir-Sen 2017
Yükseköğretime Bakış: 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu Eğitim-Bir-Sen 2017
Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları: Avrupa’da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum 2010
İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Rapor Hayata Destek Derneği 2016
İnsan Ticareti Suçunu Anlamak: STK’lar için Rehber İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 2017
İnsan Ticareti ile Mücadelede Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler İKGV 2017
İnsan Ticareti Mücadele Programı İKGV 2018
Kadın Ticareti ile Mücadele Çalışmalarımız Kadın Dayanışması Vakfı 2017
Şartlı Nakit Transferi Programı Sektörlerarası Çocuk Kurulu 2017
Mor Çatı İzleme Raporu Mor Çatı 2010
6284 Kanun Uygulamaları Raporu Mor Çatı
Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarını İzleme Raporu Mor Çatı
Kamu Hastaneleri Kürtaj Uygulamaları Araştırma Raporu Mor Çatı
Veri Toplama ve Yönetim Modellerine Karşılaştırmalı Bakış Mor Çatı
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme Raporu KAOS GL 2013
Yogyakarta İlkeleri Işığında Türkiye'de Mevzuat ve Ayrımcılık Pembe Hayat - Kaos GL 2014
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mevzuatının LGBTİ Haklar Açısından İrdelenmesi Açık Toplum Vakfı - Kaos GL
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu KAOS GL 2012
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme Ara Raporu KAOS GL 2016
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu KAOS GL 2014
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu KAOS GL 2015
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu KAOS GL 2016
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2008 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2008
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2009 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2009
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2010 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2010
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2011
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2012
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2013
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2014 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2014
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011 MAZLUMDER 2011
Türkiye Kadınlara Yönelik Gözaltında Cinsel Şiddete Son Uluslararası Af Örgütü 2003
Türkiye'de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Eşit Haklar için İzleme Derneği 2011
Freedom of Peaceful Assembly Monitoring Report Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 2016
Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması TÜSİAD 2018
Medya İzleme Raporu KAOS GL 2015
Medya Raporu KAOS GL 2014
LGBT Medya Raporu - 2013 KAOS GL 2013
Medya Raporu 2012 KAOS GL 2012
Medya İzleme Raporu 2016 KAOS GL 2016
Cinsellik Çok Boyutludur Basın Açıklaması CETAD ve Türkiye Psikiyatri Derneği 2015
Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 Yılı İzleme Raporu Eşit Haklar için İzleme Derneği 2012
Türkiye Sağlık Raporu 2012 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 2012
Türkiye Sağlık Raporu, 2014 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 2014
Türkiye’de Üreme Haklarının Yasa Temelleri İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 2013
Vakalarla Türkiye’de Üreme Hakları İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 2012
Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor Kadın Dayanışma Vakfı
Türkiye’de Geçicı̇ Koruma Altında Suriyeliler ve Seks İşçiliği Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği 2017
Türkiye’de Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği 2015
Türkiye’de Kadın Sağlığı Politikaları Forumu 2014 Mavi Kalem 2014
6284 Sayılı Ka¬nunun Uygulama¬ları İzleme Raporu 2014
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele: Yasalar, Politikalar, Uygulamalar Mor Çatı 2012
Yogyakarta İlkeleri Işığında Türkiye’de Mevzuat ve Ayrımcılık Pembe Hayat ve Kaos GL 2015
Türkiye’de HIV ile Yaşayanların Yaşadıkları Hak İhlalleri Raporu 3 Pozitif Yaşam Derneği 2009
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) 2012
Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı ve Kadın Sağlığı Eğitim Programı Raporları Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) 2012
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2017
Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu Türk Tabipler Birliği 2014
2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim, Sağlık, İşgücü ve Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yansımalar TÜSİAD ve UNFPA 2012
Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) 2015
Çocuk Hakları İzleme ve Raporlama Uluslararası Çocuk Merkezi
Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi 2016
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması CETAD 2006
Tür¬kiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu Kaos GL 2015
Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu: 2017 Yılı Araştırması KAOS GL 2017
30 Mart 2014 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Gözlem Raporu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 2014
Türkiye'de Cinsiyet Eşitliğine Elverişli Ortamın Oluşturulması 2013
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mevzuatının Uygulanmasının İzlenmesi KEFEK-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 2014
Yerel Yönetimlerde Kadın ve Kayyum Raporu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği 2016
Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Bütçeleme Kılavuzu Klatzer, E TESEV 2012
Siyasette Kadın Temsili Araştırması KONDA 2011
Kadın Dostu Kentler Avrupa’dan Örnekler Şenol, N. UNFPA 2008
Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Siyaset Raporu KA-DER 2006
Kota El Kitabı: Geçici Özel Önlem Politikası KA-DER 2007
Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Ankara, Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımı: Bir Pilot Çalışma KA-DER 2013
TBMM 24. Dönem Kadın Milletvekilleri ve Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Yasama Faaliyetleri KA-DER 2013
2015 Genel Seçimlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği KA-DER 2015
Siyasal Parti Belgelerine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak KA-DER 2015
Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu KA-DER 2015
Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Araçlar ve Mekanizmalar KA-DER 2015
Yasama Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması KA-DER 2016
Kadın Dostu Kentler 2013 Yıl Sonu Kitapçığı Kadın Dostu Kentler 2013
Women Matter Türkiye 2016 Türkiye’nin Potansiyeli: Kadının İş Dünyasındaki Yeri TÜSİAD 2016
Kent Konseyleri Sorunlar ve Beklentiler Yavuz, S Türkiye Kent Konseyleri Birliği 2016
Eril Siyasetle Kadın Halleri Arasında: Türkiye’de 23.Dönem Kadın Milletvekilleri Araştırma Raporu KA-DER 2009
Parti Program ve Tüzüklerinin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi Kadın Koalisyonu Seçim İzleme Grubu 2015
Genel Seçimleri Kadın Adayların Dağılımı Kadın Koalisyonu 2015
Parti Program ve Tüzüklerinin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi Kadın Koalisyonu 2015
Türkiye’de üniversiteli kadın ve erkeklerin fiziksel aktivite ve spora katılımı Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği 2014
Spor kurumlarında toplumsal cinsiyetin temsili Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği 2016
Spor eğitimi alanında toplumsal cinsiyet eşitliği Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği 2017
Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak TESEV 2006
Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma A. Çarkoğlu ve E.Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi 2013
Türkiye’deki Ortalama İnsan Kim? KONDA 2016
Türkiye Aile Yapısı KONDA 2012
Başını Örtme Ve Türban Araştırması KONDA 2010
Türkiye’de Kadınlarda İnsan Hakları Farkındalığı ve Davranışları Araştırması KONDA 2008
Gündelik Yaşamda Din, Laiklik ve Türban Araştırması KONDA 2007
Türkiye’de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu Kayabaş, E ve Kütküt, Ö. M 2011
Sivil Toplum Endeksi Projesi Raporu TÜSEV 2011
Din Eğitimi İndeksi 2015-2016: Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri YEKDER
Türkiye’de İnanç Grupları: Sorunlar ve Taleplere Yönelik Yeni bir Çerçeve K. Ayhan, Ö.Genç Bilgi Üniversitesi 2011
Türkiye’de Dini Ayrımcılık Raporu MAZLUMDER 2010
BM Kadının Statüsü Komisyonu 61. Oturumu Gözlem Raporu KADEM 2016
Türkiye’nin CEDAW Komitesi’ne Sunduğu Yedinci Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu KADEM 2016
Türkiye’nin GREVIO’ya Sunacağı Dönemsel Anket Cevabı İçin STK Gölge Rapor KADEM 2017
Türkiye’de Dini Ayrımcılık Raporu MAZLUMDER 2010
1964-2011 Türkiye’de ve Dünyada Başörtüsü Yasağı Kronolojisi MAZLUMDER 2011
Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadın Sığınmacılar Raporu MALZUMDERE 2014
Dünü, Bugünü Yarınıyla Başörtüsü Meselesi Y.C.Saka, G.B.Altınöz ARGE Enstitüsü 2011
Türkiye’nin Örtülü Gerçeği; Başörtüsü Yasağı Alan Araştırması Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 2007
Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi Sunar, L. Kurumsal Yönetim Akademisi 2018
Camilerin Kadınlar Bölümünü Güzelleştirme (3T) Projesi Erdemli, K.A İslam Araştırmaları Merkezi 2013
Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar Cindoğlu, D TESEV 2010
CEİD