CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ


Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709) TBMM
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kanunu (6701) TBMM Başkanlığı 2016
Çocuk Koruma Kanunu (5395)
Belediye Kanunu (5393) 2005
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (5840) 2009
İş Kanunu (4857) 2003
Türk Medeni Kanunu (4721) 2001
Türk Ceza Kanunu (5237) 2004
Milli Eğitim Temel Kanunu (1739)
İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222)
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK 652)
Yükseköğretim Kanunu (2547)
Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri Bütçesi
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (4817)
İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Mevzuat Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği Ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (4755) TBMM Başkanlığı 2002
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın Ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına Ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (4804) 2003
Cumhuriyet Senatosu: Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşme (322) TBMM
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (6458) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2013
Pasaport Kanunu (5682) TBMM Başkanlığı 1950
Türk Vatandaşlığı Kanunu TBMM Başkanlığı 2003
Engelliler Hakkında Kanun (5378)
İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6715)
SHÇEK Kanunu / Sosyal Hizmetler Kanunu (2828)
KSGM’nin Kurulmasına Dair Kanun (3670)
Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320)
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Usullerine Dair Kanun (4787)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kanunu (KHK 633)
Ailenin Korunmasına Dair Kanun (6284)
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu (6332)
Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (6328)
Aile Hekimliği Kanunu (5258) 2004
Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (2827) 1983
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK 663) 2011
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun (224) 1961
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359) 1987
Tababet ve Şuabatı San´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219) 1928
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1593) 1930
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (298) 1961
Milletvekili Seçimi Kanunu (2839) 1983
Siyasi Partiler Kanunu (2820) 1983
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (6271) 2012
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak. Kanun (2972) 1984
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (3376) 1987
İl Özel İdaresi Kanunu (5302) 2005
Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216) 2004
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu (6253) 2011
Devlet Memurları Kanunu (657) 1965
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (KHK 633) 2011
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (5251) 2004
Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (7062) 2017
İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (3152) 1985
Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK (217) 1984
CEİD