CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Akademik Kaynaklar


  1. Tezler
  2. Makaleler
  3. Kitaplar

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Altınay, A., & Arat, Y 2007
Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama Ayata, G., Dilek, S. E., Oder, B. E. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2010
Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması Ayça Kurtoğlu 2015
Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence WHO 2006
Indicators of Gender Equality UNECE 2015
12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri Yamaner, M.CB. Öktem, E., Kurtdarcan, B., Uzun, M.B Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 2009
Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women WHO 2001
Sağlık Çalışanları Kılavuzu Uygur, G 2016
Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama Ayata, G., Dilek, S. E., & Oder, B. E. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2010
Promoting gender balanced decision-making in the European Union: International and transnational strategies for parity democracy Krook, M. L. European Community Studies Association 2001
Bridging Gender Gap in Turkey: A Milestone Towards Faster Development and Poverty Reduction Sancar, S Europe and Central Asia Region 2003
Instructions For The Education Of A Daughter Fenelon, F. S. de La M. 1708
Human rights obligations Tomaševski, K. 2001
A Vindication of the Rights of Woman Wollstonecraft, M 1792
Ortaçağ’dan Erken Modern Döneme Batı Avrupa’da Eğitim Tarihi: Yeni Yaklaşımlar Gümüş, T.T. Ulakbim 2010
Cumhuriyet ve Sağlık Eren N., Tanrıtanır, N. Türk Tabipleri Birliği Yayını 1998
2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış Akın, A. ve Ersoy, K. TÜSİAD ve UNFPA 2012
Industrial Vagina Jeffreys, S. Routledge 2009
içinde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi: Açıklama Ve Önemli Kararlar O. Doğru ve A. Nalbant
Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü: Sorunlar, Tespitler ve Çözüm Önerileri Şirin, T., Duymaz, E., & Yıldız, A. D. Türkiye Barolar Birliği 2003
Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Şaşmaz, A., Aydagül, B., Tüzün, I., & Aktaşlı, İ. ERG 2011
The collective dimension of freedom of religion or belief in international law: the application of findings to the case of Turkey Yildirim, M. 2015
Examining the Right to the City from a Gender Perspective 2010
Inclusion and right to the city. Exercising women’s citizen rights: The women’s agenda for Rosario, Argentina Falú, A 2014
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri Acuner, S. İşat, C. TÜSİAD 2008
Avrupa Birliğinin Kadın-Erkek Eşitliği Politikalarına Feminist Perspektiften Bakış Sayın, A 2008
Measuring violence to end violence: mainstreaming gender Walby, S., Towers, J. 2017
Gender Equality and Turkey’s 2023 Goals Bozkurt, E. Turkish Political Quarterl 2013
Yerel Seçimlerde Kadın Adayların Görünmezliği Sorunu Derdiyok, B. TÜRKSAM Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi 2014
Seçim Beyannamelerinde "Kadınlarımız/Kadınlarla/Kadınlar Olarak Elçik, Gülnur BİA Haber Merkezi 2015
Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Gelişimi Kuyaksil, A Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014
Siyasal Süreçlere Katılımda Kadın-Erkek Eşitliği Sancar, S TUSIAD ve KAGİDER 2000
Kadınlar Politikada Neden Yoklar Tekeli, Şirin Kaktüs Dergisi 1989
Politik Söylemde Kadın: 1980’li Yılların Meclis Tutanaklarında Kadınlara İlişkin Söylem Terzi, E. G 2014
Yerel Yönetimlerde Kadının Siyasi Temsil Yetersizliği Yıldırım, H. Akademik Perspektif-Online Sosyal Bilimler 2013
İstanbul Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi Bakırcı, K. 2015
Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi Kararlarinda Eğitim Ve Öğrenim Hakkı Çalışkan, A.Z. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi Kurnaz, Ş. Milli Eğitim Dergisi 1999
Mary Wollstonecraft on Education Burke, B. YMCA George Williams College 2004
Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması Asan,H.T. Ankara Üniversitesi 2010
Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi Gül, İ. I. ve Karan, U. Bilgi Üniversitesi 2011
Eğitime Erişim: Eğitimde Ayrımcılık Yasağı ve Fırsat Eşitliği Gül,İ.I. ERG 2009
Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme Gül, İ. I. ve Karan, U. Bilgi Üniversitesi 2011
Okullarda Çocuğun Beden, Duygu ve Ruh Sağlığının İhmal, İstismar ve Şiddetten Korunması Karan, U. ERG 2009
Gendered Patterns of Higher Education in Turkey: Advances and Challenges Sağlamer et al. Women's Studies International Forum 2018
Glass Ceiling in Academic Administration in Turkey: 1990s versus 2000s Gunluk-Şenesen, G.G. Tertiary Management and Education 2009
The emergence of the family planning program in Turkey Akın, A 2007
Türkiye’de Kadınlık Durumu Ve Toplumsal Değişme Yaraman A
History of the women's health movement in the 20th century Nichols, F. H J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000
Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, (1839-1923) Kurnaz, S. Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu Başkanlığı 1991
Osmanlı Modernleşme Dönemi’nde Kız Eğitimi Somel, S. A. Kebikeç 2000
Kadının Sağlık Hakkı ve Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa’da Kadın Sağlığının İyileştirilmesine Yönelik Stratejik Eylem Planı Akın A., Esin Ç., Çelik K. Hacettepe Üniversitesi Yayınları (HÜKSAM) 2003
Türk Kadınlarının Tıp Eğitimine Başlama Süreci ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi'nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler Atıcı E., Erer S. Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları 2009
Türkiye’de Değişen Nüfus ve Sağlık Politikaları Doğrultusunda, İsteyerek Düşükler ve Üreme Sağlığı Hizmet Sunumunda Geleceğe Bakış Akın, A. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2012
Güvenli Düşük: Sağlık sistemleri için uygulama rehberi Say, L. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2012
Safe abortion services: a reproductive health imperative / Güvenli düşük hizmetleri: Bir üreme sağlığı zorunluluğu Shah, I. H. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2012
Human Trafficking in Turkey: Findings from Northeastern Anatolia Atauz, S., Akbaş, E. And Atasü-Topçuoğlu, R. Asian and Pacific Migration Journal 2009
Türkiye’de Göçmen Kadınlar ve Seks Ticareti Coşkun, E. Çalışma ve Toplum 2014
Sex Work and Trafficking: Moving beyond Dichotomies Bettio, F. Della Giusta, M. ve Di Tommaso, M. L. Feminist Economics 2017
A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Victoria, Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden Bindel, J. ve Kelly, L. London Metropolitan University 2003
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Ticareti: Rantsev ve Sonrası Kuyucu, N. Fe Dergi 2018
World conference on women and sport Mascagni, K. 1996
Gender and Sustainable Urban Mobility: Thematic study prepared for Global Report on Human Settlements 2013 Deike, P 2013
Travel and the Built Environment, Journal of the American Planning Association Ewing, R., Cervero, R 2003
Debates and Developments The Right to the City Harvey, D 2003
Nüfus Politikaları ve Kadın Bedeni Üzerindeki Denetim Özberk, E. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı’nın Türkiyede Uygulanan Sağlık Politikalarına Yansımalarının İncelenmesi Karaca Bozkurt, Ö. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
CEİD