CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Title IX at 35 National Coalition for Women and Girlis in Education 2008
CEDAW Convention 1979
BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler 1948
Avrupa Sosyal Şartı - Resmi Gazete 1989
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AB 2010
Charter of Fundamental Rights of the European Union EU 2010
Council of Europe Istanbul Convention 2011
Avrupa Sosyal Şartı AB 1961-1996
BM Mültecilerin Statüsü Hakkında Sözleşme BM Mülteci Yüksek Komiserliği 1951
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1979
BM Uluslararası Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1969
BM Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1989
BM Uluslararası Göçmen İşçi ve Ailelerinin Korunması Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1990
AK Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi Avrupa Konseyi 2000
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
AK Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Konseyi 1996
AK Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı 2002
BM Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 1976
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 1989
BM Tüm Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 2003
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Birleşmiş Milletler 2007
AK Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Avrupa Konseyi 2011
BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler 1979
BM Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1952
AK İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Avrupa Konseyi 1954-2010
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 2006
BM CEDAW Komitesi Genel Tavsiyeleri Birleşmiş Milletler
AK Kurumlarının Karar, Tavsiye ve İlgili Raporları Avrupa Konseyi
AB Tüzük, Direktif, Karar, Tavsiye Kararları Avrupa Birliği
Strengthening the Commitment to Equality Between Women and Men: A Women’s Charter European Commission 2011
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
ILO 45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi ILO 1935
ILO 102 Sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi ILO 1952
ILO 100 Sayılı Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme ILO 1951
ILO 111 Sayılı Ayrımcılık (İş Ve Meslek) Sözleşmesi ILO 1958
ILO 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi ILO 1964
ILO 156 Sayılı Erkek ve Kadın İşçiler için Eşit Fırsatlar ve Muamele: Aile Sorumlulukları Olan İşçiler Sözleşmesi ILO 1981
ILO 171 Sayılı Gece Çalışması Sözleşmesi ILO 1990
ILO 175 Sayılı Kısmi Zamanlı Çalışma Sözleşmesi ILO 1994
ILO 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi ILO 1996
ILO 183 Sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi ILO 2000
AK Protokol 12: AİHS’e Ek –Ayrımcılık Yasağını Düzenleyen Protokol Avrupa Konseyi 1952
AB Roma, Paris, Maastricht, Amsterdam, Lizbon Antlaşmaları Avrupa Birliği
AK Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi 1950
AB Kadın ve Erkek Çalışanlara Eşit Ücret Prensibinin Uygulanmasına İlişkin Üye Ülke Yasalarının Yakınlaştırılması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1975
AB Kadın ve Erkeklere İşe Alınmada, Mesleki Eğitim ve Yükselme İle Çalışma Şartlarında Eşitlik İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Avrupa Birliği Konseyi Direktifi Avrupa Birliği 2002
AB İşe Alma ve Mesleki Açıdan Eşit Muamelenin Sağlanması için Genel Çerçeve Oluşturan Direktif Avrupa Birliği 2001
AB Sosyal Güvenlik Alanında Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Kademeli Olarak Yürürlüğe Sokulması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1976
AB Mesleki Sosyal Güvenlik Programlarında Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1976
AB Tarım da Dahil Kendi Hesabına Çalışan Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Uygulanması ve Bağımsız Çalışan Kadınların Hamilelik ve Analık Dönemlerinde Korunması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1986
AB Hamile, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren Kadınların İşlerindeki Güvenliği ve Sağlığı İle İlgili Düzenlemeleri Teşvik Edici Önlemler Alınması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1992
AB Ebeveyn İzni Çerçeve Antlaşması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1996
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler
ILO Kadın İşçiler için Fırsat ve Muamele Eşitliği Deklarasyonu ILO
ILO Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu ILO
ILO Adil bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi ILO
Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler Avrupa Kentleri Platformu 1994
Aalbourg Taahhütleri : Sürdürülebilir Avrupa, Kentler Ve Kasabalar AB 2004
Atina Sözleşmesi Milletlerarası Modern Mimari Kongresi CIAM 1933
AB Avrupa’da Sürdürülebilir Topluluklar Üzerine Bristol Mutabakatı AB - Mimarlar Odası 2005
Avrupa Yerel Yaşamda Kadin – Erkek Eşitliği Şartı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi - CEMR 2006
AK Avrupa’nın Metropolitan Alanlarında İyi Yönetişime İlişkin Tavsiye Kararı No. 188 Avrupa Konseyi 2006
AK Avrupa Kentsel Şartı-II Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto / Avrupa Konseyi 2008
BM Antlaşması Birleşmiş Milletler 1945
BM Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı Birleşmiş Milletler 1993
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kentte İnsan Hakları Gündemi Küresel Sözleşmesi UCLG-Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 2011
Brezilya Şehir Yasası 2001
BM Dünya Kent Hakkı Şartı Birleşmiş Milletler 2005
BM Desantralizasyon ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi’ne İlişkin 21/3 Sayılı BM-Habitat Kararı Birleşmiş Milletler 2007
BM Dünya Kent Forumu-Rio de Janerio Kent Hakkı Manifestosu Birleşmiş Milletler 2010
Gençlerin Yerel Ve Bölgesel Yaşama Katılımlarına İlişkin Yeniden Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı AB 2003
Gündem Aberdeen Commonwealth Local Government Forum 2007
HABITAT – I BM The Vancouver Decleration 1976
İnsan Hakları Kenti için Gwangju Prensipleri Gwangju Metropolitan City 2014
Kadınların Kent Hakkı Şartı UNESCO 2004
AK Kentlilerin Yerel Kamu Yaşamına Katılımına İlişkin Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi 2001
Montreal Haklar ve Sorumluluklar Sözleşmesi 2006
Mexico City Kent Hakkı Sözleşmesi 2010
AK Peyzaj Sözleşmesi Avrupa Konseyi 2000
AB Yerel Kamu Hizmetleri Ve Bu Hizmetleri Kullananların Hakları Hakkında R(97)7 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Birliği 1997
BM Yeni Binyılda Kentler Ve Diğer Yerleşimlere İlişkin Deklarasyon’la Ilgili S-25/2 Sayılı BM Kararı Birleşmiş Milletler 2001
Aalborg Şartı Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler 1994
Aalborg Commitments Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler 2004
Avrupa Kentte İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi United Cities and Local Governments (UCLG) 2000
HABITAT – II BM 1996
HABITAT – II Istanbul Declaration BM 1996
HABITAT-III BM. Yeni Kentsel Gündem 2017
Kent Hakkı Eylem Planı için Global Platform 2014
Beijing Declaration and Platform for Action UN 1995
World Declaration of Education for All and Framework of Action UNESCO UNESCO 1994
The Dakar Framework of Action, DFA (DFA) UNESCO UNESCO 2000
AK AİHS’ne Ek Protokol Avrupa Konseyi Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsman 1954
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme UNESCO İnsan Hakları Savunucuları Derneği
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler Bakanlar Kurulu 2006
BM Engelli Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
Mesleki ve Teknik Eğitim Sözleşmesi UNESCO UNESCO 1989
AB Temel Haklar Şartı Avrupa Bakanlığı ASBP 2000
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Adalet Bakanlığı UHDİGM
AK Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi 2011
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Being. (2008). Convention on Action Against Trafficking in Human Beings AB 2008
Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence Council of Europe 2011
Cenevre Sözleşmesi 1951
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolü UNODC 2000
Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Being Avrupa Birliği 2005
Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings Avrupa Birliği 2005
Uluslararası Uygulama Rehberi Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesinin ve/veya Sözleşmeye ilişkin 1967 Protokolü -1A (2) Maddesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2006
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW 1979
Declaration on the Elimination of Violence Against Women Birleşmiş Milletler 1993
ILO 29 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi ILO 1930
ILO 105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi ILO 2011
ILO 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi ILO 1999
ILO 189 Sayılı Evişçileri için İnsani Çalışma Koşulları ile İlgili Sözleşme ILO 2011
Slavery Convention OHCHR 1926
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others OHCHR 1949
The International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR OHCHR 1966
Vienna Declaration and Programme of Action OHCHR 1993
The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography OHCHR
Convention on the Rigits of Persons with Disabilities Birleşmiş Milletler 2006
The Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse Avrupa Birliği 2007
BM Cenevre Sözleşmeleri Birleşmiş Milletler 1950
AK İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Avrupa Konseyi 1954
BM Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 1964
BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Yok Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 1965
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 1989
Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi – Belem do Para Amerikan Devletleri Teşkilatı 1994
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler 2002
BM Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü (Maputo Protokolü) Birleşmiş Milletler 2003
Kişilerin Zorla Kaybedilmelerine Karşı Korunmalarına Dair Uluslararası Sözleşme 2010
BM Kadının Statüsü Komisyonu Birleşmiş Milletler 1946
AK Parlamenterler Meclisi Avrupa Konseyi 1949
BM Nairobi Dünya Kadın Konferansı Birleşmiş Milletler 1985
BM CEDAW Komitesi Tavsiye Kararları (12-14-19-21-24-26-27-28-29-35) Birleşmiş Milletler
BM Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge Birleşmiş Milletler 1993
BM Viyana Bildirgesi Birleşmiş Milletler 1993
BM Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı Birleşmiş Milletler 1994
BM Pekin Dünya Kadın Konferansı Birleşmiş Milletler 1995
BM Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Birleşmiş Milletler 2002
AK Bakanlar Komitesi’nin Kadınların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi 2002
BM Genel Kurulu Kadın ve Kız Çocuk Ticaretine İlişkin Kararı Birleşmiş Milletler 2002
BM 57/179 Namus Adına Kadınlara Karşı İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma Birleşmiş Milletler 2002
BM Kadına Yönelik Ev İçi Şiddetle Mücadele başlıklı 58/147 Sayılı Karar Birleşmiş Milletler 2003
BM Özel Raportörü Sigma Huda’nın raporu Birleşmiş Milletler 2004
AK Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Onunla Mücadele Etme - 15/05 Sayılı Karar Avrupa Konseyi 2004
Opuz Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2009
Avrupa Kadın Şartı Avrupa Birliği 2010
STOCKHOLM Program Avrupa Birliği 2010
CoE Women’s Charter Avrupa Konseyi 2010
EU European Pact Avrupa Birliği 2011
BM CEDAW Komitesi 35 Sayılı Genel Tavsiye Kararı Birleşmiş Milletler 2017
AK Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi 1997
Engelli Haklarına Dair Sözleşme 2006
BM Irk Ayrımcılığını Ortadan Kaldırmaya Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 1965
AK İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Avrupa Konseyi 1950
BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Komitesi İhtiyari Protokolü Birleşmiş Milletler 1999
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararları (1986-2013)
CEDAW Komitesi, Concluding Observations on the seventh periodic report of Turkey CEDAW 2010
Council Conclusions on women’s health European Union
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorumları Birleşmiş Milletler
European Parliament resolution on women and sport Avrupa Birliği Parlamentosu 2002
EC European chart of women’s right in sports Avrupa Komisyonu 1987
CoE European sport charter Avrupa Konseyi 2001
BM CEDAW 25 Sayılı Genel Tavsiye Birleşmiş Milletler 1999
BM Engelli Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 2006
UN International charter of physical education, physical activity and sport Birleşmiş Milletler 2014
Olimpik antlaşma International Olympic Committee 2004
Consensus statement on sexual harassment & abuse in sport International Olympic Committee 2007
Avrupa Spor Etiği Kuralları 1992
AB Amsterdam Antlaşması Avrupa Birliği 1997
AK Kadın Erkek Eşitliği Güçlendirme Şartı: Avrupa Kadın Şartı Avrupa Komisyonu 2010
BM Din veya Inanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri Birleşmiş Milletler 1981
Ekvator Anayasası 2008
BM Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı Birleşmiş Milletler 1995
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Birleşmiş Milletler 2015
BM Binyıl Bildirgesi Birleşmiş Milletler 2000
Yogyakarta İlkeleri: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Uygulanmasına Dair İlkeler 2006
BM Ülke İçinde Göç Ettirme Konusunda Yol Gösterici İlkeler Birleşmiş Milletler İmaj Yayınevi Ankara 2005
Avrupa 2020 Stratejisi(Horizon 2020) Avrupa Birliği T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sosyal, Bölgesel Ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 2010
Herkes için Eğitim(EFA) Dünya Bildirgesi UNESCO UNESCO
AK Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Avrupa Konseyi Standartları Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Yayıncılık 2014
The Yogyakarta Principles UNAIDS 2007
CEDAW Komitesi Nihai Yorumları 2010
BM Alma Ata Bildirgesi Birleşmiş Milletler 1978
Council Conclusions on common values and principles in European Union health systems Council of the Europe Union 2006
Solidarity in health: reducing health inequalities in the EU
Recommendation CM/Rec (2008) of the Committee of Ministers to Member States on the inclusion of gender di erences in health policy Council of Europe 2008
BM Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) ve Eylem Programı Birleşmiş Milletler 1994
Council Conclusions on women’s health Council of the European Union 2006
EU Health Programme 2014-2020 Avrupa Birliği 2014
Yogyakarta İlkeleri +10 2017
Policy Recommendations for the ICPD Beyond 2014: Sexual and Reproductive Health & Rights For All High-Level Task Force for ICPD 2013
AK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2014-2017 Avrupa Konseyi 2013
Gender Equality Strategy 2014-2017 Council of Europe 2013
European Pact for Gender Equality (2011-2020) European Commission 2011
BM 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Birleşmiş Milletler 2015
UN Millennium Development Goals Report 2015 Birleşmiş Milletler 2015
UN Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Birleşmiş Milletler 2015
Yerel Seçilmiş Kadınlar Küresel Konferansı, Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Yerel Yasamda Kadın Erkek Eşitliği Paris Küresel Gündemi UCLG-Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 2013
EC Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019 European Commission 2015
AK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Kadınların Adalete Erişimi Konulu Toplantı Sonuç Metni Avrupa Konseyi 2013
AB Temel Haklar Ajansı AB Çapında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Raporu Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı 2014
AB 2016 İlerleme Raporu AB 2016
AB 2013 İlerleme Raporu AB 2013
GREVIO Baseline Evaluation Report - Monaco 2017
Gender segregation in education, training, and the labour market. Emerging findings from the Beijing Platform for Action report EIGE 2017
EU Manual of Good Practices against Human Trafficking: models for prevention, assistance and protection ARIADNE AB 2009
Regional Guidelines on the Identification of Trafficked Persons: A Manual for South-Eastern and Eastern Europe ARIADNE 2012
Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Support Services Council of Europe 2008
Trafficking in human beings EUROSTAT 2013
COMPENDIUM of good practices on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings GRETA 2016
Ending Exploitation: Ensuring that Businesses do not Contribute to Trafficking in Human Beings: Duties of States and the Private Sector 2014 OSCE 2014
An analysis of the Victims’ Rights Directive from a Gender Perspective EIGE 2014
The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016 Avrupa Birliği
EU Directive on Preventing and Combating THB and Protecting its Victims Avrupa Birliği
Country Reports: Turkey, Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings OSCE 2017
From reception to Recognition: Identifying and Protecting Human Trafficking Victims in Mixed Migration Flows OSCE 2017
How to Prevent Human Trafficking for Domestic Servitude in Diplomatic Households and Protect Private Domestic Workers OSCE 2014
2016-2017 Report of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings OSCE 2017
Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal in the OSCE Region: Analysis and Findings OSCE 2013
Model Guidelines on Government Measures to Prevent Trafficking for Labour Exploitation in Supply Chains OSCE 2018
Survey Report 2016 of Efforts to Implement OSCE Commitments and Recommended Actions to Combat Trafficking in Human Beings OSCE 2017
Gender in Health EIGE 2016
EC Quality in and equality of access to healthcare services European Commission 2008
EC Access to healthcare and long-term care — equal for women and men? European Commission 2009
Beijing + 20: The fourth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States EIGE 2015
Beijing + 20: The Platform for Action (BPfA) and the European Union Area C: Women and Health EIGE 2015
Beijing+20: The Platform for Action (BPfA) and the European Union Area G: Women in Power and Decision-Making EIGE 2015
Explaining Women's Representation: The Role of Legislative Recruitment and Electoral Systems Matland R United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for the Advancement of Women 2005
EC Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and Women, including on Company Boards Selanec, G. & Senden, L. European Commission 2011
Measures to address the challenges of work-life balance in the EU Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway The European Equality Law Network 2015
CoE Report On Increasing Women's Representation in Politics Through The Electoral System Council of Europe 2009
Increasing Women's Representation in Politics Through The Electoral System, Pace Recommendation 1899 Council of Europe 2010
EC The Gender Balance in Business Leadership European Commission 2011
EC Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Gender Balance In Business Leadership: A Contribution To Smart, Sustainable And Inclusive Growth European Commission 2012
EC Women and Men in decision-making highlights: First quarter 2014 European Commission 2014
Report On The Impact Of Electoral Systems on Women's Representation in Politics Krennerich, Michael European Commission For Democracy Through Law 2009
Gender equality law in Europe: How are EU rules transposed into national law in 2015 Timmer, A. & Senden L. Publications Office of the European Union 2016
EC White paper on sport Avrupa Komisyonu 2007
EC Gender Equality in Sport. Proposal for Strategic Actions 2014 – 2020 Avrupa Komisyonu 2014
EC Balance in sport (BIS) - tools to implement gender equality Avrupa Komisyonu 2016
EC Mapping existing gender indicators in sports Avrupa Komisyonu 2016
CoE Code of Sport Ethics Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2010
EC Recommendation CM/Rec(2015)2 of the Committee of Ministers to member States on gender mainstreaming in sport Avrupa Komisyonu Bakanlar Komitesi 2015
Gender equality in sport EIGE 2015
AK Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejik Plan Önerisi 2014-2020 Avrupa Konseyi 2014
İnsani Boyut Kopenhag Toplantısı Belgesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 1990
Din ve İnanç Özgürlüğüne İlişkin AB Klavuzu Avrupa Birliği 2013
BM Pekin+5 Raporu BM 2000
BM Milenyum Bildirgesi BM 2000
UN New Urban Agenda-HABITAT III Birleşmiş Milletler 2017
UN Building on Good Practice: Advancing Gender Equality and Girls’ Education March 2015 to April 2017 UNGEI-ODI
UNESCO The Global Education Monitoring Report(GEM) 2016-2017
BM Herkes İçin Eğitim(EFA) Küresel İzleme Raporları
BM CEDAW - Kadınlara Yönelik Şiddetin Tasfiye Edilmesi Deklerasyonu Birleşmiş Milletler 1993
Commentary on Recommended Principles and Guidelines on Human Right and Human Trafficking OHCHR 2010
UN Protocol to Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Birleşmiş Milletler 2000
UN International Framework for Action To Implement the Trafficking in Persons Protocol UNODC 2009
UN Global Report on Trafficking in Persons UNODC 2016
Office of the High Commissioner for Human Trafficking, Recommended Principles on Human Rights and Human Trafficking OHCHR 2002
The International Legal Frameworks Concerning Trafficking in Persons ICAT 2012
Preventing trafficking in persons by addressing demand ICAT 2014
UN Indicators of Gender Equality UNECE 2015
BM Ev İçi Şiddete İlişkin Çerçeve Mevzuat Örneği Raporu Radhika Coomaraswaym BM Kadınlara Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raporu Birleşmiş Milletler 1997
BM Kadınlara Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk’ün Özen Gösterilmesi Normuna İlişkin Raporu Birleşmiş Milletler 2006
BM Kadınlara Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk’ün Türkiye Ziyareti Raporu Birleşmiş Milletler 2006
BM Özel Raportörü Manfred Nowak’ın Raporu Birleşmiş Milletler 2010
Ensuring human rights within contraceptive programmes: A human rights analysis of existing quantitative indicators WHO 2014
Women and Health: Today's Evidence Tomorrow's Agenda WHO 2009
20th Model List of Essential Medicines WHO 2017
Human rights and health: Factsheet WHO 2017
Human Rights and Gender Equality in Health Sector Strategies: How to Assess Policy Coherence WHO 2011
Beyond the mortality advantage: investigating women’s health in Europe WHO 2015
Gender Mainstreaming for Health Managers: a practical approach WHO 2011
A conceptual framework for action on the social determinants of health WHO 2010
Progress Report on the Global Strategy for Women’s and children Health 2010-2015, Saving lives Protecting Futures WHO 2016
Sexual and reproductive health beyond 2014: Equality, Quality of care and Accountability WHO 2014
UN Measures taken and progress achieved in the promotion of women and political participation Birleşmiş Milletler 2013
UN Women and political participation Birleşmiş Milletler 2015
UN Political declaration on the occasion of the twentieth anniversary of the Fourth World Conference on Women Birleşmiş Milletler 2015
UN Gender Mainstreaming UN Women
UN Global norms and standards: Leadership and political participation UN Women
UN The Concept and Practice of Affirmative Action' Bossuyt, M Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Prevention of Discrimination and Protection of Indigenous Peoples and Minorities 1998
Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century United Nations 2000
Equal participation of women and men in decision-making processes at all levels UN Secretary-General 2006
UN Final report: International year of physical education and sport Birleşmiş Milletler 2005
UN Kazan Action Plan UNESCO 2017
UN Women 2000 and beyond UN Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs 2007
BM MINEPS Berlin Bildirgesi Birleşmiş Milletler 2004
UNICEF Protecting Children from Violence in Sport UNICEF 2010
BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Raporu Birleşmiş Milletler 2010
BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Arnavutluk Ülke Ziyareti Raporu Birleşmiş Milletler 2018
BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Bangladeş Ülke Ziyareti Raporu Birleşmiş Milletler 2016
BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Fransa Ülke Ziyareti Raporu Birleşmiş Milletler 2005
BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Kazakistan Ülke Ziyareti Raporu Birleşmiş Milletler 2014
BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Lübnan Ülke Ziyareti Raporu Birleşmiş Milletler 2015
BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Özbekistan Ülke Ziyareti Raporu Birleşmiş Milletler 2018
BM Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Raporu, Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün Ortadan Kaldırılması Birleşmiş Milletler 2013
İslami Konferans Örgütü Eylem Planı 2008
IPU World e-Parliament Report IPU 2016
IDEA IPU Stocholm University Atlas of Electoral Gender Quotas IPU World e-Parliament Report IDEA IPU Stocholm University 2013
Global Parliamentary Report IPU UNDP IPU - UNDP 2012
GREVIO Baseline Evaluation Report - Monaco 2017-09-27
The Global Gender Gap Report 2017 World Economic Forum World Economic Forum 2017
Seul Metropolitan Government Operates Various Project to Improve the Life of Women. 2017
Proposal for a Charter for Women’s Right to the City Habitat International Coalition 2005
Trafficking in Persons Report The U.S. Department of State 2017
Minimum Standards in Provision Of Services To Victims Of Human Trafficking USAID 2011
Trafficking in Women: Forced Labour and Slavery-Like Practices in Marriage, Domestic Labour and Pristitution Wijers, M. ve Lap-Chew, L. 1999
A Toolkit For Reporting To Cedaw On Trafficking in Women And Exploitation of Migrant Women Workers Global Alliance Against Traffic in Women 2011
Education at a Glance 2017 OECD 2017
Hate Crime Laws: A Practical Guide OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 2009
Toolkit on gender equality results and indicators Asian Development Bank 2013
Accountability and Health Systems: Overview, Framework, and Strategies Brinkerhoff, D The Partners for Health Reformplus 2003
Gender Analysis Toolkit for Health Systems Johns Hopkins University Affiliate 2016
Tools for Assessing Gender in Health Policies and Programs Health Policy Project. Futures Group 2014
European and National Parliaments: % of women Members European Parliamentary Research Service 2014
Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality: Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member EIGE 2014
Gender Statistics Database: Women and men in decision making EIGE
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Parlamentolar, Küresel İyi Uygulamalar Araştırması IPU 2011
What is Gender Mainstreaming EIGE
Safeguarding athletes from harassment and abuse in sport toolkit International Olympic Committee 2017
International Paralympic Committee Annual report International Paralympic Committee 2009
Brighton declaration on women and sport International Working Group on Women and Sport 1994
Windhoek Action Plan International Working Group on Women and Sport 1998
Brighton plus Helsinki declaration on women and sport International Working Group on Women and Sport 2014
The principles of gender equity National Collegiate Athletic Association 1994
Board of governors policy on campus sexual violence National Collegiate Athletic Association 2017
Guidelines to prevent sexual harassment and abuse in sport Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederations of Sports 2010
Equality standart for sport United Kingdom Sports Councils Equality Group 2012
UK equality standart resource pack United Kingdom Sports Council Equality Group 2014
Sexual harassment and sexual relationships between coaches, other athletic personnel and athletes Womens Sports Foundation 2016
Musawah Thematic Report on Article 16 & Muslim Family Law: Turkey Musawah 2016
Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu Türkiye Bölümü ABD Büyükelçiliği 2015
ABD Komisyonunun Uluslararası Din Özgürlüklerine İlişkin 2009 Yıllık Raporuna Genel Bakış USCIRF 2009
ABD Komisyonunun Uluslararası Din Özgürlüklerine İlişkin 2010 Yıllık Raporuna Genel Bakış USCIRF 2010
CEİD