CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Siyasi Belgeler


  1. Genel
  2. Eğitim
  3. İnsan / Kadın Ticareti
  4. İstihdam
  5. Kadına Yönelik Şiddet
  6. Kentsel Hizmetler ve Kentsel Haklar
  7. Medya
  8. Sağlık Hizmetleri
  9. Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım
  10. Spor

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Ekvator Anayasası 2008
BM Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı Birleşmiş Milletler 1995
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Birleşmiş Milletler 2015
BM Binyıl Bildirgesi Birleşmiş Milletler 2000
Yogyakarta İlkeleri: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Uygulanmasına Dair İlkeler 2006
BM Ülke İçinde Göç Ettirme Konusunda Yol Gösterici İlkeler Birleşmiş Milletler İmaj Yayınevi Ankara 2005
Avrupa 2020 Stratejisi(Horizon 2020) Avrupa Birliği T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sosyal, Bölgesel Ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 2010
Herkes için Eğitim(EFA) Dünya Bildirgesi UNESCO UNESCO
AK Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Avrupa Konseyi Standartları Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Yayıncılık 2014
The Yogyakarta Principles UNAIDS 2007
CEDAW Komitesi Nihai Yorumları 2010
BM Alma Ata Bildirgesi Birleşmiş Milletler 1978
Council Conclusions on common values and principles in European Union health systems Council of the Europe Union 2006
Solidarity in health: reducing health inequalities in the EU
Recommendation CM/Rec (2008) of the Committee of Ministers to Member States on the inclusion of gender di erences in health policy Council of Europe 2008
BM Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) ve Eylem Programı Birleşmiş Milletler 1994
Council Conclusions on women’s health Council of the European Union 2006
EU Health Programme 2014-2020 Avrupa Birliği 2014
Yogyakarta İlkeleri +10 2017
Policy Recommendations for the ICPD Beyond 2014: Sexual and Reproductive Health & Rights For All High-Level Task Force for ICPD 2013
AK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2014-2017 Avrupa Konseyi 2013
Gender Equality Strategy 2014-2017 Council of Europe 2013
European Pact for Gender Equality (2011-2020) European Commission 2011
BM 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Birleşmiş Milletler 2015
UN Millennium Development Goals Report 2015 Birleşmiş Milletler 2015
UN Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Birleşmiş Milletler 2015
Yerel Seçilmiş Kadınlar Küresel Konferansı, Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Yerel Yasamda Kadın Erkek Eşitliği Paris Küresel Gündemi UCLG-Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 2013
EC Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019 European Commission 2015
CEİD