CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ


Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Title IX at 35 National Coalition for Women and Girlis in Education 2008
CEDAW Convention 1979
BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler 1948
Avrupa Sosyal Şartı - Resmi Gazete 1989
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AB 2010
Charter of Fundamental Rights of the European Union EU 2010
Council of Europe Istanbul Convention 2011
Avrupa Sosyal Şartı AB 1961-1996
BM Mültecilerin Statüsü Hakkında Sözleşme BM Mülteci Yüksek Komiserliği 1951
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1979
BM Uluslararası Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1969
BM Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1989
BM Uluslararası Göçmen İşçi ve Ailelerinin Korunması Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1990
AK Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi Avrupa Konseyi 2000
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
AK Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Konseyi 1996
AK Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı 2002
BM Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 1976
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 1989
BM Tüm Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 2003
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Birleşmiş Milletler 2007
AK Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Avrupa Konseyi 2011
BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler 1979
BM Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1952
AK İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Avrupa Konseyi 1954-2010
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 2006
BM CEDAW Komitesi Genel Tavsiyeleri Birleşmiş Milletler
AK Kurumlarının Karar, Tavsiye ve İlgili Raporları Avrupa Konseyi
AB Tüzük, Direktif, Karar, Tavsiye Kararları Avrupa Birliği
Strengthening the Commitment to Equality Between Women and Men: A Women’s Charter European Commission 2011
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
ILO 45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi ILO 1935
ILO 102 Sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi ILO 1952
ILO 100 Sayılı Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme ILO 1951
ILO 111 Sayılı Ayrımcılık (İş Ve Meslek) Sözleşmesi ILO 1958
ILO 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi ILO 1964
ILO 156 Sayılı Erkek ve Kadın İşçiler için Eşit Fırsatlar ve Muamele: Aile Sorumlulukları Olan İşçiler Sözleşmesi ILO 1981
ILO 171 Sayılı Gece Çalışması Sözleşmesi ILO 1990
ILO 175 Sayılı Kısmi Zamanlı Çalışma Sözleşmesi ILO 1994
ILO 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi ILO 1996
ILO 183 Sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi ILO 2000
AK Protokol 12: AİHS’e Ek –Ayrımcılık Yasağını Düzenleyen Protokol Avrupa Konseyi 1952
AB Roma, Paris, Maastricht, Amsterdam, Lizbon Antlaşmaları Avrupa Birliği
AK Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi 1950
AB Kadın ve Erkek Çalışanlara Eşit Ücret Prensibinin Uygulanmasına İlişkin Üye Ülke Yasalarının Yakınlaştırılması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1975
AB Kadın ve Erkeklere İşe Alınmada, Mesleki Eğitim ve Yükselme İle Çalışma Şartlarında Eşitlik İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Avrupa Birliği Konseyi Direktifi Avrupa Birliği 2002
AB İşe Alma ve Mesleki Açıdan Eşit Muamelenin Sağlanması için Genel Çerçeve Oluşturan Direktif Avrupa Birliği 2001
AB Sosyal Güvenlik Alanında Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Kademeli Olarak Yürürlüğe Sokulması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1976
AB Mesleki Sosyal Güvenlik Programlarında Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1976
AB Tarım da Dahil Kendi Hesabına Çalışan Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Uygulanması ve Bağımsız Çalışan Kadınların Hamilelik ve Analık Dönemlerinde Korunması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1986
AB Hamile, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren Kadınların İşlerindeki Güvenliği ve Sağlığı İle İlgili Düzenlemeleri Teşvik Edici Önlemler Alınması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1992
AB Ebeveyn İzni Çerçeve Antlaşması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1996
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler
ILO Kadın İşçiler için Fırsat ve Muamele Eşitliği Deklarasyonu ILO
ILO Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu ILO
ILO Adil bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi ILO
Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler Avrupa Kentleri Platformu 1994
Aalbourg Taahhütleri : Sürdürülebilir Avrupa, Kentler Ve Kasabalar AB 2004
Atina Sözleşmesi Milletlerarası Modern Mimari Kongresi CIAM 1933
AB Avrupa’da Sürdürülebilir Topluluklar Üzerine Bristol Mutabakatı AB - Mimarlar Odası 2005
Avrupa Yerel Yaşamda Kadin – Erkek Eşitliği Şartı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi - CEMR 2006
AK Avrupa’nın Metropolitan Alanlarında İyi Yönetişime İlişkin Tavsiye Kararı No. 188 Avrupa Konseyi 2006
AK Avrupa Kentsel Şartı-II Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto / Avrupa Konseyi 2008
BM Antlaşması Birleşmiş Milletler 1945
BM Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı Birleşmiş Milletler 1993
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kentte İnsan Hakları Gündemi Küresel Sözleşmesi UCLG-Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 2011
Brezilya Şehir Yasası 2001
BM Dünya Kent Hakkı Şartı Birleşmiş Milletler 2005
BM Desantralizasyon ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi’ne İlişkin 21/3 Sayılı BM-Habitat Kararı Birleşmiş Milletler 2007
BM Dünya Kent Forumu-Rio de Janerio Kent Hakkı Manifestosu Birleşmiş Milletler 2010
Gençlerin Yerel Ve Bölgesel Yaşama Katılımlarına İlişkin Yeniden Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı AB 2003
Gündem Aberdeen Commonwealth Local Government Forum 2007
HABITAT – I BM The Vancouver Decleration 1976
İnsan Hakları Kenti için Gwangju Prensipleri Gwangju Metropolitan City 2014
Kadınların Kent Hakkı Şartı UNESCO 2004
AK Kentlilerin Yerel Kamu Yaşamına Katılımına İlişkin Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi 2001
Montreal Haklar ve Sorumluluklar Sözleşmesi 2006
Mexico City Kent Hakkı Sözleşmesi 2010
AK Peyzaj Sözleşmesi Avrupa Konseyi 2000
AB Yerel Kamu Hizmetleri Ve Bu Hizmetleri Kullananların Hakları Hakkında R(97)7 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Birliği 1997
BM Yeni Binyılda Kentler Ve Diğer Yerleşimlere İlişkin Deklarasyon’la Ilgili S-25/2 Sayılı BM Kararı Birleşmiş Milletler 2001
Aalborg Şartı Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler 1994
Aalborg Commitments Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler 2004
Avrupa Kentte İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi United Cities and Local Governments (UCLG) 2000
HABITAT – II BM 1996
HABITAT – II Istanbul Declaration BM 1996
HABITAT-III BM. Yeni Kentsel Gündem 2017
Kent Hakkı Eylem Planı için Global Platform 2014
Beijing Declaration and Platform for Action UN 1995
World Declaration of Education for All and Framework of Action UNESCO UNESCO 1994
The Dakar Framework of Action, DFA (DFA) UNESCO UNESCO 2000
AK AİHS’ne Ek Protokol Avrupa Konseyi Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsman 1954
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme UNESCO İnsan Hakları Savunucuları Derneği
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler Bakanlar Kurulu 2006
BM Engelli Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
Mesleki ve Teknik Eğitim Sözleşmesi UNESCO UNESCO 1989
AB Temel Haklar Şartı Avrupa Bakanlığı ASBP 2000
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Adalet Bakanlığı UHDİGM
AK Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi 2011
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Being. (2008). Convention on Action Against Trafficking in Human Beings AB 2008
Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence Council of Europe 2011
Cenevre Sözleşmesi 1951
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolü UNODC 2000
Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Being Avrupa Birliği 2005
Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings Avrupa Birliği 2005
Uluslararası Uygulama Rehberi Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesinin ve/veya Sözleşmeye ilişkin 1967 Protokolü -1A (2) Maddesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2006
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW 1979
Declaration on the Elimination of Violence Against Women Birleşmiş Milletler 1993
ILO 29 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi ILO 1930
ILO 105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi ILO 2011
ILO 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi ILO 1999
ILO 189 Sayılı Evişçileri için İnsani Çalışma Koşulları ile İlgili Sözleşme ILO 2011
Slavery Convention OHCHR 1926
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others OHCHR 1949
The International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR OHCHR 1966
Vienna Declaration and Programme of Action OHCHR 1993
The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography OHCHR
Convention on the Rigits of Persons with Disabilities Birleşmiş Milletler 2006
The Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse Avrupa Birliği 2007
BM Cenevre Sözleşmeleri Birleşmiş Milletler 1950
AK İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Avrupa Konseyi 1954
BM Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 1964
BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Yok Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 1965
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 1989
Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi – Belem do Para Amerikan Devletleri Teşkilatı 1994
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler 2002
BM Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü (Maputo Protokolü) Birleşmiş Milletler 2003
Kişilerin Zorla Kaybedilmelerine Karşı Korunmalarına Dair Uluslararası Sözleşme 2010
BM Kadının Statüsü Komisyonu Birleşmiş Milletler 1946
AK Parlamenterler Meclisi Avrupa Konseyi 1949
BM Nairobi Dünya Kadın Konferansı Birleşmiş Milletler 1985
BM CEDAW Komitesi Tavsiye Kararları (12-14-19-21-24-26-27-28-29-35) Birleşmiş Milletler
BM Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge Birleşmiş Milletler 1993
BM Viyana Bildirgesi Birleşmiş Milletler 1993
BM Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı Birleşmiş Milletler 1994
BM Pekin Dünya Kadın Konferansı Birleşmiş Milletler 1995
BM Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Birleşmiş Milletler 2002
AK Bakanlar Komitesi’nin Kadınların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi 2002
BM Genel Kurulu Kadın ve Kız Çocuk Ticaretine İlişkin Kararı Birleşmiş Milletler 2002
BM 57/179 Namus Adına Kadınlara Karşı İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma Birleşmiş Milletler 2002
BM Kadına Yönelik Ev İçi Şiddetle Mücadele başlıklı 58/147 Sayılı Karar Birleşmiş Milletler 2003
BM Özel Raportörü Sigma Huda’nın raporu Birleşmiş Milletler 2004
AK Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Onunla Mücadele Etme - 15/05 Sayılı Karar Avrupa Konseyi 2004
Opuz Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2009
Avrupa Kadın Şartı Avrupa Birliği 2010
STOCKHOLM Program Avrupa Birliği 2010
CoE Women’s Charter Avrupa Konseyi 2010
EU European Pact Avrupa Birliği 2011
BM CEDAW Komitesi 35 Sayılı Genel Tavsiye Kararı Birleşmiş Milletler 2017
AK Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi 1997
Engelli Haklarına Dair Sözleşme 2006
BM Irk Ayrımcılığını Ortadan Kaldırmaya Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 1965
AK İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Avrupa Konseyi 1950
BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Komitesi İhtiyari Protokolü Birleşmiş Milletler 1999
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararları (1986-2013)
CEDAW Komitesi, Concluding Observations on the seventh periodic report of Turkey CEDAW 2010
Council Conclusions on women’s health European Union
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorumları Birleşmiş Milletler
European Parliament resolution on women and sport Avrupa Birliği Parlamentosu 2002
EC European chart of women’s right in sports Avrupa Komisyonu 1987
CoE European sport charter Avrupa Konseyi 2001
BM CEDAW 25 Sayılı Genel Tavsiye Birleşmiş Milletler 1999
BM Engelli Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 2006
UN International charter of physical education, physical activity and sport Birleşmiş Milletler 2014
Olimpik antlaşma International Olympic Committee 2004
Consensus statement on sexual harassment & abuse in sport International Olympic Committee 2007
Avrupa Spor Etiği Kuralları 1992
AB Amsterdam Antlaşması Avrupa Birliği 1997
AK Kadın Erkek Eşitliği Güçlendirme Şartı: Avrupa Kadın Şartı Avrupa Komisyonu 2010
BM Din veya Inanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri Birleşmiş Milletler 1981
CEİD